Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami

Vláda schválila „Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami“ zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, kterým se stanovují konkrétní úkoly pro naplnění cílů a opatření uvedených v Politice druhotných surovin České republiky.

Účelem Akčního plánu je stanovit krátkodobé úkoly pro uvedení Politiky druhotných surovin ČR do praxe za aktivní účasti zástupců státní správy, podnikatelské sféry a dalších zainteresovaných subjektů. Celkem je v Akčním plánu uvedeno 20 konkrétních úkolů, na jejichž návrzích se podílela široká skupina expertů průmyslových svazů, asociací a sdružení, dotčených ministerstev, podnikatelských a zaměstnavatelských svazů, odborových orgánů, Poslanecké sněmovny. Zároveň se na této činnosti podíleli i členové Pracovní skupiny pro druhotné suroviny ustavené při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR a též členové Rady pro druhotné suroviny a odpady ustavené při Pracovním týmu pro hospodářskou politiku RHSD. Stanovené úkoly bezprostředně reagují na konkrétní problémové oblasti při získávání, zpracování a využívání druhotných surovin.

Plnění Akčního plánu bude mít pozitivní dopad na oblast účinného využívání zdrojů, zejména v komoditách jako jsou kritické suroviny, dále kovy, sklo, papír, plasty, stavební materiály a další. Lze očekávat vznik nových zpracovatelských kapacit pro získávání, zpracování a využívání druhotných surovin, po kterých je již v současné době poptávka, a v této souvislosti i vznik nových pracovních míst. Další přidanou hodnotou Akčního plánu je podpora rozšíření technického vzdělávání v oblasti recyklace a též rozšíření profesí s tímto zaměřením. Zároveň bude podstatně intenzivnější a kvalitnější celoplošná osvěta veřejnosti v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných zdrojů/surovin.

Plněním úkolů uvedených v příloze usnesení vlády č. 564 ze dne 13. sýrie zprávy července 2015 o Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami se bude Česká republika připravovat na postupný přechod k oběhovému hospodářství. Tento nový směr Evropské unie má ambice významně přispět k lepšímu ekonomickému a udržitelnému zacházení se zdroji a zajistit tak dostatek surovin pro rozvoj průmyslu na evropském kontinentu.

Článek je tiskovou zprávou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook0Pin on Pinterest0