Standardizace a úroveň energetického managementu

Logo EMSPIPoužíváte systém energetického managementu úspěšně? Máte jasně určená konkrétní energeticky úsporná opatření, která můžete přijmout? Vykazuje Vaše roční sledování spotřeby energie zvýšení energetické účinnosti?

Tyto a další otázky si kladly jednotlivé společnosti, které se rozhodly aktivně se účastnit projektu Standardizace energetického managementu v tiskařském průmyslu – EMSPI. Projekt je v plném rozsahu podporován Evrospkou komisí a programem IEE – Intelligent Energy Europe. V rámci České Republiky se projektu účastnilo 20 tiskařských společností, z toho 15 se rozhodlo řešit otázku zavedení systému energetického managementu do detailu.

ÚROVEŇ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

Energetický management je základním nástrojem v oblasti šetrného, hospodárného a tedy i ekologicky ohleduplného nakládání s energiemi.

Hlavní body energetického managementu jsou:

  • Energetická politika
  • Měření a vyhodnocení spotřeby energie
  • Identifikace energetických úspor
  • Stanovení cílů
  • Akční plán (včetně stanovení odpovědnosti za realizace jednotlivých opatření)

Před samotným stanovením možného potenciálu energetických úspor a řešením energeticky úsporných opatření byly všechny společnosti podrobneny vstupnímu hodnocení úrovně energetického managementu pomocí tzv. „testu sebehodnocení“.

Zúčastněné společnosti zodpovídaly na 15 otázek mířených do 5 oblastí vystihujících úroveň energetického managementu:

  • Energetický management
  • Strategie a zelený marketing
  • Environmentální ukazatele
  • Finanční aspekty
  • Řízení kvality

První oblast nazvaná „Eneretický management“ je zacílena na spotřebu energie v podniku, konkrétní energeticky úsporná opatření, která mohou být aplikována a informovanost zaměstnanců o spotřebách energie společnosti, jejich kompetenci a aktivní snižování spotřeby energie.

Druhá oblast „Strategie a zelený marketing“ má za cíl poukázat na roční sledování spotřeby energie, v některých případech i měsíční sledování, a upozornit tak na případné zvyšování či snižování spotřeby energie. Je nutné si uvědomit spojitost mezi vlastní strategií a spotřebou energie. Strategie založená na nákladech jako hlavním aspektu (nízké ceny a tudíž nízké náklady na výrobní jednotku) a strategie vycházející ze zeleného marketingu (tzv. zelený produkt) vyžadují harmonii mezi vlastní strategií a spotřebou energie. Dochází tak ke zvýšení energetické účinnosti, sníží se celkové náklady společnosti a podnik tak získá „zelenější“ profil. Být environmentálně uvědomělý je globálně stále důležitější.

Oblast „Environmentální ukazatele“ popisuje stav a vývoj společnosti vzhledem k životnímu prostředí. Aktivity podniku mohou vyvolat různé environmentální dopady (jak v oblasti využívání zdrojů, tak v oblasti vypouštění škodlivin do vzduchu, vody či půdy). Existuje interakce mezi spotřebou energie a environmentálními ukazateli, jako je např. uhlíková stopa. Environmentální ukazatele také pomáhají určit, zda jsou dodržovány právní požadavky a také indikují dosaženou energetickou účinnost. Při stanovení environmentálních ukazatelů jiných než energetických je možné indikovat skryté problémy spojené s účinností výrobních zařízení nebo problémy v dodavatelském řetězci.

Při hodnocení stavu energetického managementu je důležité zvážit i „Finanční aspekty“ energeticky úsporných opatření. V případě, že společnost chce dosáhnout cílového zvýšení energetické účinnosti nákladově a co nejefektivněji, je potřeba vybrat takové opatření, které odpovídá podnikatelskému hledisku, je přínosné a pokud možno ho zavést ihned. Nezbytnou součástí je také sledování trendů ve vývoji cen energií a následně používat tyto trendy ve svém finančním plánování.

Zavedení systému „Řízení kvality“ je potřebným úkonem nejen pro společnosti s větším počtem zaměstnanců, ale také pro menší podniky bez ohledu na oblast podnikání. Tento systém by měl zajistit správné informace na správném místě a ve správný čas a podporovat každého zaměstnance ve snaze docílit kvality své práce. Bez systému řízení jakosti se podnik stává méně výkonný a v důsledku toho má i nižší energetickou účinnost. Mít správné řízení k výrobě, tzv. „dobře hned napoprvé“, lze považovat za běžnou věc. Nemít monitorovací zařízení výroby znamená nemožnost kontroly výrobků a větší problémy a zhoršenou průkaznost kvality práce.

HODNOCENÍ „PŘED A PO“

Každá zúčastněná společnost zodpověděla těchto 15 testových otázek před začátkem projektu a dále po ukončení projektu. Prvotní testy poukazovaly na nedostatky v oblastech „Strategie a zeleného marketingu“ a v oblasti „Environmentální ukazatele“.

Společnosti věděly jak sledovat spotřeby energií a náklady s ní spojené, ale často opomíjely jejich vyhodnocení v návaznosti na environmentální či jiné ukazatele. Více než polovina z dotazovaných má zavedený systém řízení jakosti dle normy ISO a procesní přístup k projektům jim není cizí. Přesto však testování odhalilo možné oblasti s vysokým potenciálem pro zlepšení, osvětu a zefektivnění činností.

Po ukončení projektu bylo provedeno obdobné dotazování zástupců společností a výsledky vykázaly zlepšení ve všech oblastech. Díky stanovení energeticky úsporných opatření, cílů a akčních plánů došlo v některých oblastech jako např. „Environmentální ukazatele“ nebo „Finanční aspekty“ k výraznému zlepšení výsledného hodnocení. Společnosti získaly znalosti jakými způsoby snižovat spotřebu energie, zvyšovat energetickou efektivitu a stimulovat ziskovost podniku díky normě ISO 50001.

Logo EMSPI            Logo co-funded IEE

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook0Pin on Pinterest0