EMSPI – Standardizace energetického managementu v průmyslu

Logo EMSPIEfektivní hospodaření s energiemi je trend, který postupně přechází z kategorie „výhoda pro podnikání“ do kategorie „nezbytný požadavek podnikání“. „Energetickým managementem“ nazýváme souhrn všech činností, které vyhledávají oblasti s významnou spotřebou energií, monitorují energetickou náročnost a optimalizují ji s využitím systémových nástrojů. Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však jeho dlouhodobý přínos.

Evropská unie podpořila projekt s názvem EMSPI, jehož posláním bylo informovat, motivovat a pomáhat tiskařským společnostem v oblasti snižování spotřeby energie a implementace systému energetického managementu, a to za podpory programu Inteligent Energy Europe (IEE).

PROJEKT SÁM O SOBĚ

Projekt byl zacílen na zvyšování energetické účinnosti v malých a středních evropských společnostech v oblasti polygrafického průmyslu pomocí podpory zavedení systému energetického managementu dle mezinárodní normy ISO 50001. Norma ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci, a tím ke zlepšování konkurenčního postavení podniku na trhu.

Hlavní body energetického managementu jsou:

  • Energetická politika
  • Měření a vyhodnocení spotřeby energie
  • Identifikace energetických úspor
  • Stanovení cílů
  • Akční plán (včetně stanovení odpovědnosti za realizace jednotlivých opatření)

PPROJEKT V ČESKÉ REPUBLICE

Za Českou Republiku se projektu zúčastnilo 20 společností. V každé z nich byl vyhodnocen výchozí stav hospodaření s energií, vyhodnoceny oblasti s výraznou spotřebou energie, tedy s možným potenciálem úspor energie a sestaven akční plán. Ty společnosti, které se rozhodly pro implementaci systému energetického managementu byly dále podrobeny bližšímu hodnocení spotřeb energií, byl vyhodnocen jejich výchozí stav úrovně energetického managementu a navržena konkrétní opatření vedoucí k úsporám energií a nákladů na energii.

Potenciál úspor energií byl hodnocen v několik oblastech, jako například vytápění, větrání, zdroje tepla, osvětlení, ale také chlazení, sušení a v neposlední řadě i v oblasti tepelně technických vlastností budov.

PŘÍKLADY OPATŘENÍ

1. Výměna osvětlení

Osvětlení je velmi důležité pro většinu firem v důsledku technologického vývoje v této oblasti. Často se podílí na celkové spotřebě elektrické energie v rozmezí od 8 do 15%. Nedostatek přirozeného osvětlení (malá plocha otvorových výplní), specifické technologické požadavky na osvětlení a délka provozu osvětlení vedou k významné spotřeba elektrické energie. Z těchto důvodů je vhodné zaměřit se na tuto oblast z hlediska energetických úspor.

Nová generace LED zdrojů je již plně schopna nahradit klasické žárovky i zářivky ve všech ohledech. Vyznačují se vysokou účinností, dlouhou životností, úsporou až 80% oproti klasickým žárovkám a výrazně šetří nejenom peníze ale současně i životní prostředí.

Typickým opatřením může být společnost s celkovou spotřebou elektrické energie 1 470 MWh/rok, spotřeba elektrické energie na osvětlení činí 18%. Výměnou velké části stávajícího osvětlení za LED zdroje dosáhneme úspory elektrické energie 166 MWh/rok, což představuje přibližně 62% úsporu elektrické energie na osvětlení. Při měrných nákladech 9 000 Kč na uspořenou MWh elektrické energie bude doba návratnosti přibližně 4 roky.

2. Využití odpadního tepla z kompresoru

Rekuperace tepla u zařízení na stlačený vzduch nabízí vysoký potenciál úspor energie. Dokonce i malé podniky mohou mít prospěch z cíleného využívání odpadního tepla kompresoru. Nejvhodnější pro efektivní rekuperaci tepla jsou šroubové kompresory s chlazením vzduchem nebo fluidním vstřikováním. Nejefektivnější a zároveň nejjednodušší metoda rekuperace tepla u šroubových kompresorů existuje v přímém využití kompresorem ohřátého chladicího vzduchu.

Ohřátý teplý vzduch se dá využít několika způsoby. Kromě úplného nebo doplňkového vytápění provozních prostorů nebo skladových hal se nechá teplý odpadní vzduch kompresoru použít také jinak. Může sloužit například k podpoře sušicích procesů, vytváření teplovzdušných zábran nebo k předehřívání spalovacího vzduchu vytápěcích zařízení (pro zvýšení stupně účinnosti).

Doba návratnosti opatření je přímo ovlivněna výší investice, elektrickým příkonem zařízení a provozními hodinami.

3. Tepelná izolace obvodových konstrukcí a střechy

Konstrukce starších budov postavených z plných cihel, škvárobetonu, CDm cihelných bloků, škvárobetonových tvárnic nebo plynosilikátových bloků, které nejsou zatepleny, nevyhovují současným normovým požadavkům stavebních konstrukcí daných normou 73 0540-2. Tepelná ztráta takových objektů je vysoká a náklady na vytápění těchto objektů pak tvoří velké procento celkových nákladů na energie.

V případě správného zateplení stavebních konstrukcí budovy a výměny oken, kdy dojde k akumulaci tepla z vnitřního vzduchu do stěny a vnitřní klima a tepelná pohoda v domě se několikanásobně zvětší, může dojít k úspoře nákladů na vytápění až ve výši 60%.

Takovéto opatření díky vysoké výši investičních nákladů má i vyšší návratnost. Prioritou je však kvalita vnitřního prostředí, snížení nákladů na vytápění a prodlouží životnost stavby.

ZÁVĚR

Efektivní řízení energií hraje důležitou roli ve zvyšování energetické účinnosti v průmyslu. Projekt ukázal, že na počátku projektu společnostem chyběly znalosti jak sledovat, analyzovat a plánovat jejich spotřebu energie a jak zapojit zaměstnance na všech pracovních úrovních do procesu průběžného snižování spotřeby energie. Po úspěšném zakončení projektu si většina zúčatněných polygrafických firem osvojila dílčí činnosti energetického managementu, které společně vedou k efektivnějšímu systému využívání energií a snižování produkce emisí skleníkových plynů.

Logo EMSPI               Logo co-funded IEE

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook0Pin on Pinterest0