Politika ochrany klimatu v ČR do roku 2030 schválena

Vláda schválila strategii MŽP na ochranu klimatu v České republice do 2030 a postupný přechod na nízko-emisní hospodářství do roku 2050. ČR musí dodržet závazky, které vyplývají z mezinárodních dohod a evropských cílů.

Politika ochrany klimasmog bílý kouř Neodpadujmetu (POK) nahrazuje třináct let starý Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR. Je v souladu se Státní politikou životního prostředí a úzce navazuje na Státní energetickou koncepci. Současně doplňuje Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, kterou vláda rovněž schválila a která se zaměřuje na problematiku adaptace na změnu klimatu.

„Politika ochrany klimatu přináší řadu pozitivních a ambiciózních cílů, ať jsou jimi snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení kvality ovzduší, výzvy v oblasti nových čistých technologií, posílení naší konkurenceschopnosti nebo snížení energetické náročnosti, která je v ČR stále jednou z nejvyšších v rámci zemí EU i OECD. POK mimo jiné také přispěje ke snížení naší závislosti na dovážených fosilních palivech,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle ministra Brabce se emise oproti roku 1990 snížily o více než 35 procent a jejich snižování má i nadále pokračovat v minimálně nastaveném tempu. Do roku 2030 by se měly emise snížit o 44 milionů tun, což odpovídá 30 procentům.

Ve kterých odvětvích ekonomiky se dá očekávat největší snižování emisí? Podle MŽP jsou to energetika, konečná spotřeba energie, průmysl, doprava, zemědělství, lesnictví a v neposlední řadě i odpadové hospodářství. „V oblasti odpadů půjde především o efektivní naplňování Plánu odpadového hospodářství ČR, respektive jím daného zvyšování míry recyklace a využití druhotných surovin,“ komentuje příklad opatření v oblasti odpadů ministr Brabec.

K významnému snižování emisí přispívá výroba plastů z recyklovaného plastu oproti výrobě ze surové ropy. SUEZ Využití zdrojů a.s. zahájila provoz právě takové linky, a to v jednom ze svých stávajících areálů odpadového hospodářství v Němčicích nad Hanou. V české republice je tato linka unikátní tím, že umí zpracovat jak čiré, tak i barevné odpadní plasty a také plasty s určitým stupněm znečištění. Výstupem je pak surovina srovnatelná se surovinou vyrobenou z primárního přírodního zdroje.  Recyklační linka v Němčicích nad Hanou ročně zrecykluje 5 tisíc tun plastových odpadů, čímž se ušetří 3,5 milionu litrů dovezené ropy.

POK v ČR mimo uvedená odvětví navrhuje také bonifikaci energeticky šetrných výrobků, služeb a stavebních prací prostřednictvím veřejných zakázek. V rámci mezinárodního rozvojové spolupráce obsahuje i opatření k posílení klimatických aktivit.

Pravidelně v období jednou za pět let bude realizace jednotlivých opatření POK vyhodnocována. Samotná POK pak do roku 2023 projde aktualizací. Vzhledem k tomu, že přijetí POK v ČR je rozpočtově neutrální, realizace jednotlivých úkolů bude záviset na aktuálních možnostech státního rozpočtu ČR.

Zdroj: mzp.cz

Zdroj foto: pixabay.com

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook21Pin on Pinterest0