Členské státy EU schválily balíček oběhového hospodářství

Jako součást širší politiky EU v oblasti oběhového hospodářství schválily dne 22. 5. 2018 členské státy EU soubor ambiciózních opatření s cílem přizpůsobit právní předpisy EU o odpadech budoucímu vývoji.

Nová pravidla – která vycházejí z části věnované návrhům Komise v balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství, jenž byl předložen v prosinci 2015 – přispějí k předcházení vzniku odpadů a, pokud to není možné, k podstatnému zvýšení recyklace komunálního odpadu a obalových odpadů. Postupně se bude ustupovat od skládkování a bude se podporovat využívání ekonomických nástrojů, např. systém rozšířené odpovědnosti výrobce. Nové právní předpisy posílí „hierarchii způsobů nakládání s odpady“, tj. vyžadují, aby členské státy přijaly zvláštní opatření, která místo ukládání odpadu na skládku a jeho spalování upřednostňují předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a recyklaci, čímž se oběhové hospodářství stane skutečností.

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Konečné schválení nových pravidel EU o odpadech Radou je pro oběhové hospodářství v Evropě významným okamžikem. Nové cíle v oblasti recyklace a ukládání na skládku vytyčují přesvědčivou a ambiciózní cestu pro lepší nakládání s odpady v Evropě. Naším hlavním úkolem je nyní zajistit, aby sliby obsažené v tomto balíčku předpisů o odpadech byly splněny. Komise učiní vše, co je v jejích silách, aby členské státy podpořila a uvedla nové právní předpisy do praxe.“

Komise původně předložila návrhy nových pravidel o odpadech v roce 2014. Tyto návrhy byly staženy a v prosinci 2015 nahrazeny v rámci agendy Junckerovy Komise pro oblast oběhového hospodářství návrhy, jež byly lépe koncipovány, intenzivněji se zasazovaly o oběhové hospodářství a měly vyšší úroveň ambicí. Uvedené návrhy byly následně přijaty a tvoří součást souboru pravidel EU.

Pravidla přijatá dnešním dnem představují nejmodernější právní předpisy o odpadech v celosvětovém měřítku, přičemž Evropská unie je pro ostatní příkladem hodným k následování.

Podrobné informace k novým pravidlům o odpadech

Cíle pro recyklaci komunálního odpadu

  • Do roku 2025: 55 %
  • Do roku 2030: 60 %
  • Do roku 2035: 65 %

Přísnější pravidla pro výpočet míry recyklace navíc pomohou k lepšímu sledování skutečného pokroku směrem k oběhovému hospodářství.

Nové cíle pro recyklaci obalového odpadu:
(do roku 2025, resp. 2030)

  • Veškeré obaly: 65 %, 70 %
  • Plasty: 50 %, 55 %
  • Dřevo: 25 %, 30 %
  • Železné kovy: 70 %, 80 %
  • Hliník: 50 %, 60 %
  • Sklo: 70 %, 75 %
  • Papír a lepenka: 75 %, 85 %

Tříděný sběr

V návaznosti na stávající povinnost tříděného sběru papíru a lepenky, skla, kovů a plastů zvýší nová pravidla pro tříděný sběr kvalitu druhotných surovin a jejich využívání: nebezpečný odpad z domácností bude muset začít být sbírán do roku 2022 odděleně, u biologického odpadu to bude do roku 2023 a u textilu do roku 2025.

Postupné ustupování od ukládání na skládky

Ukládání odpadů na skládky postrádá v oběhovém hospodářství smysl a může vést ke znečištění vody, půdy a vzduchu. Do roku 2035 musí být množství komunálního odpadu ukládaného na skládky sníženo na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu či méně.

Pobídky

Nové právní předpisy předpokládají větší využívání účinných ekonomických nástrojů a dalších opatření na podporu hierarchie způsobů nakládání s odpady. Důležitou roli v tomto procesu transformace mají výrobci, kteří jsou odpovědní za své výrobky, když se stanou odpadem. Nové požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce povedou ke zlepšení výkonnosti a správy. Kromě toho musí být povinné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce do roku 2024 zavedeny pro všechny obaly.

Předcházení vzniku odpadů

Nové právní předpisy se zaměří především na předcházení vzniku odpadů a budou zavedeny důležité cíle týkající se problematiky plýtvání potravinami v EU a omezení množství odpadu v mořích za účelem dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN v těchto oblastech.

Další kroky

Nová pravidla vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Souvislosti

Jako součást akčního plánu pro oběhové hospodářství přijala Komise dne 2. prosince 2015 balíček legislativních návrhů týkajících se nakládání s odpady. Spolunormotvůrci dospěli dne 18. prosince 2017 k prozatímní dohodě o čtyřech legislativních návrzích Komise. Evropský parlament dohodu schválil na plenárním zasedání v dubnu 2018.

Během dvou posledních desetiletí řada členských států postupně zlepšila své nakládání s odpady, a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady v EU. V roce 1995 bylo v EU ukládáno na skládky průměrně 64 % komunálního odpadu. V roce 2000 byl průměr snížen na 55 %, přičemž průměrná míra recyklace činila 25 %. V roce 2016 se ukládání odpadu z domácností na skládky v EU jako celku snížilo na 24 % a míra recyklace se zvýšila na 46 %. Výzvy a velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU nadále přetrvávají. V roce 2016 deset členských států stále ukládalo na skládku více než 50 % odpadu z domácností a šest z nich 40 % nebo více spalovalo.

Článek je tiskovou zprávou Evropské komise.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Flattr the authorShare on Google+0Share on Reddit0Email this to someoneShare on Facebook0Pin on Pinterest0