Reference

Programová podpora vstupního hodnocení udržitelné spotřeby a výroby v ČR

Cílem projektu realizovaném v letech 2010 – 2012 byla podpora aplikace metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné spotřeby a výroby ve výrobních podnicích a dalších organizacích. Objednatelem programové podpory bylo Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP), projekt byl financován z Revolvingového fondu MŽP. Tým pro realizaci projektu tvořili držitelé certifikátu Manažer udržitelné spotřeby a výroby, vykonávající konzultační činnost samostatně či jako zaměstnanci partnerských organizací projektu – společností ENVIROS, s.r.o. a SITA CZ, a.s.

Hlavním výstupem projektu byla realizace vstupních hodnocení certifikovaným konzultantem vedoucí k identifikaci příležitostí pro zlepšení na všech úrovních podniku (design produktu a jeho životního cyklu, výrobní proces, systémy řízení, strategie a zájmové skupiny) a návrh využití nejvhodnějších nástrojů USV a inovací, které podniku přinesou konkrétní efekty.

Navržené inovace řeší základní konflikt, kterým se zabývá USV: Chceme produkty, ale nechceme jejich negativní dopady na náš život. Pro řešení tohoto konfliktu si proaktivní podniky postupně vytvořily velkou škálu různorodých nástrojů, jejichž prostřednictvím maximalizují pozitivní a minimalizují negativní dopady svých činností. Především malé a střední podniky se ale musí soustředit na své podnikání, jsou pod mnoha různorodými tlaky a obvykle nemají kapacity pro zhodnocení, který nástroj by v jejich případě přinesl největší efekty.

Metodika vstupního hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby se nejprve soustředí na identifikaci slabých míst podniku a vyčíslení potenciálu žádoucích efektů a teprve následně se zaměřuje na vyhledání vhodných nástrojů pro využití těchto inovačních příležitostí tam, kde to je pro podnik nejvýhodnější.

Projekty na vytvoření a pilotní realizaci metodiky vstupního hodnocení možností inovací USV

EMPRESS vznikl v roce 2008 v rámci projektu Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby (2006 – 2008). Tento projekt se zaměřil na vytvoření metodiky pro diagnostiku příležitostí pro eko-efektivní inovace USV v podnicích. Metodika byla úspěšně odzkoušena také v rámci paralelního projektu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu a EMPRESS vznikl jako platforma pro další šíření těchto postupů.

Oba dva navazující projekty byly financované Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem CR. Projekt „Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby“ byl realizován v rámci programu EU zaměřeného na Rozvoj lidských zdrojů JPD 3 v Praze (CZ.04.3.07/4.2.01.1). Jeho nositelem byla firma ENVIROS, s.r.o. a partnery Hospodářská komora hl. m. Prahy a společnost ENESA, a.s. V rámci tohoto projektu byla vyvinuta a v deseti podnicích v Praze pilotně odzkoušena nová metodika komplexní diagnostiky hodnocení příležitostí pro využití postupů udržitelné spotřeby a výroby v podnicích (tzv. hodnocení možností inovací USV). Pilotní aplikace ukázaly zajímavé skutečnosti. Například v podnicích stále existuje významný potenciál úspor a i velmi kvalitně řízené podniky mohou využít nástroje USV pro zvyšování své hodnoty. V rámci projektu bylo vyškoleno více než 50 manažeru USV, kteří budou metodiku vstupního hodnocení používat v dalších podnicích.

Navazující projekt „Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu“ byl podpořen v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (CZ.04.1.03/4.2.16.4/0018), jeho nositelem byla CENIA, Česká informační agentura životního prostředí a partnery SITA CZ, a.s., ENVIROS, s.r.o., Národní sít Zdravých měst ČR a Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.

Projekt na zavádění systému energetického řízení splácením z úspor

Projekt „Energy Management Performance Related Energy Savings Scheme“ (EMPRESS) – schéma dosahování energetických úspor prostřednictvím energetického řízení). Projekt financovaný Global Environment Facility (GEF) a řízený Programem OSN pro životní prostředí UNEP (United Nations Environment Programme) a Basilejskou agenturou pro udržitelnou energii BASE (Basel Agency for Sustainable Energy), který se realizoval v České republice a na Slovensku v letech 2003 – 2007 za technické asistence společnosti ENVIROS, s.r.o.

Výsledkem projektu bylo vytvoření a úspěšné odzkoušení schématu pro zavedení „měkkého“ systému energetického řízení jeho financováním na principu ‚no cure – no pay‘ až z prokázaných úspor, které zavedený systém vygeneroval. Zavedený systém řízení generuje a monitoruje další úsporná opatření investičního charakteru.

EMPRESS v rámci tohoto projektu ještě nebyl samostatným subjektem ale centrem podporujícím spolupráci poskytovatelů služeb a potenciálních klientů (odborníků schopných garantovat minimální přínosy zavedení systému energetického řízení a podniků s potenciálem úspor). Role iniciátora, facilitátora a hodnotitele při podpoře aktivit v oblasti USV se stala základem budoucí činnosti sdružení EMPRESS.