Oběhové hospodářství

Základním principem oběhového hospodářství (v orig. circular economy) je, že se přidaná hodnota produktů uchovává v ekonomickém systému co možná nejdéle a zároveň se snižuje objem odpadu. Jakmile produkt v oběhovém hospodářství dosáhne konce své životnosti, ponechá se v systému jako zdroj, aby mohl být opakovaně využit ve výrobě a vytvářet tím další hodnotu. Spotřebitelům tím dává možnost využívat výrobky (resp. jejich funkce) delší dobu, na straně podnikatelské sféry zase poskytuje nové ekonomické příležitosti v oblastech opětovného využívání výrobků, jejich údržby a oprav, recyklace či poskytování servisních a dalších služeb (namísto pouhého prodeje výrobků).

Přechod k oběhovému hospodářství vyžaduje změny v hodnotových řetězcích, od návrhu výrobku po vytvoření nových obchodních a marketingových modelů, od nových způsobů zpracování odpadu na zdroje po nové způsoby spotřebitelského chování. Vytvoření funkčního oběhového hospodářství znamená naprostou systémovou změnu a rozvoj inovací, a to jak technologického tak (především) sociálního charakteru.

Zároveň je však třeba zdůraznit, že i v případě vysoce oběhové ekonomiky bude vždy třeba jistého množství primárních zdrojů a vždy bude nutné odstraňovat určitý zbytkový odpad.

Sdělení Evropské komise Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu identifikuje aspekty, které při přechodu k oběhovému hospodářství hrají důležitou roli:

  • design a inovace,
  • investice,
  • činnost podniků a spotřebitelů,
  • politika a legislativa v oblasti odpadů.

Součástí balíku opatření k podpoře oběhového hospodářství, který Evropská komise přijala v červenci 2014, byly předpisy týkající se odpadů, obalů, skládkování, autovraků, baterií a elektronických zařízení. Nově instalovaná Evropská komise však na počátku roku 2015 tyto předpisy stáhla z vyjednávání s cílem předložit v průběhu roku ambicióznější plán na podporu oběhového hospodářství. Nizozemská vláda zároveň oznámila, že problematika oběhového hospodářství se stane jedním ze základních témat nizozemského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí roku 2016.

V dubnu 2015 inicioval EMPRESS vznik platformy VIZE 2024 sdružující zástupce neziskové i soukromé sféry, představitele ekologických sdružení, univerzitní odborníky, odborníky pracující ve státní správě a zástupce průmyslu, kteří se zabývají problematikou oběhového hospodářství a mají zájem ho v České republice aktivně prosazovat.