Členové VIZE 2024

Platforma VIZE 2024 se formuje se od začátku roku 2015. Sdružuje všechny, kteří mají co říci k tématu oběhového hospodářství. Název jasně odkazuje na rok 2024, kdy bychom podle návrhu nového zákona o odpadech měli v České republice mimo radikálně omezit skládkování a učinit další zásadní kroky ke skutečně efektivnímu nakládání se zdroji i odpady, tedy kroky k oběhovému hospodářství.

Členem platformy se může stát každá firma, instituce i jednotlivec, kteří se aktivně podílí na rozvoji oběhového hospodářství bez ohledu na sektor působení.

 

Zakládající členové platformy

Dobes 200Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc., ředitel EMPRESS, o.p.s.
Konzultant, výzkumný pracovník a lektor v oblasti udržitelné spotřeby a výroby (USV) a souvisejících nástrojů a politik, zakladatel Českého centra čistší produkce (1994).

„Přes dvacet let se v rámci dílčích aplikací ukazuje, že systematické uplatňování účinnějšího využívání zdrojů funguje. Nyní se tento přístup ukazuje nejen jako možný, ale jako nutný.“

 

 

Holoubek 200Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Masarykova univerzita
Vysokoškolský profesor, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), expert v oblasti chemického znečištění prostředí dlouhodobě se zabývající peristentními organickými polutanty (POPs), jejich zdroji, osudem v prostředí, jejich monitoringem, starými a novými ekologickými zátěžemi, toxickými odpady, technologiemi na jejich likvidaci, problematikou remediací a bioremediací, hodnocením humánních a ekologických rizik. Dlouhodobě působí v rámci implementace Stockholmské úmluvy o POPs, v expertních skupinách této úmluvy a podílí se na její implementaci v zemích Úmluvy.

„Považuji za nezbytné systémové řešení problematiky toxických látek v prostředí, likvidace starých ekologických zátěží, hodnocení účinnosti prováděných sanací a především problematice nových ekologických zátěží vznikajících problematickou likvidací odpadů a nedůslednostmi v likvidaci kontaminovaných míst.“

 

Ing. JarosJVichfotolav Vích, jednatel a ředitel ENVIROS, s.r.o.
Ředitel konzultační společnosti zabývající se dlouhodobě oblastí energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a účinnějšího využívání zdrojů.

„Česká republika si, vzhledem k nedostatečné surovinové základně, nemůže dovolit plýtvat svými zdroji. Oběhové hospodářství představuje cestu k šetření primárních zdrojů, snižování nákladů v průmyslových podnicích a současnému snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.“

 

 

Horsak 200Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., generální ředitel SITA CZ a.s.
Člen Evropské komise EUPA pro oběhové hospodářství, ex-prezident Evropské platformy pro udržitelnou výrobu a spotřebu.

„Je nutné radikálním omezením skládkování motivovat k efektivnějšímu využívání odpadů jako surovin, a to všechny zúčastněné aktéry jak na straně spotřebitelů, tak na straně producentů.“

 

 

Hrebicek 200Původním zakládajícím členem Vize 2024 by též nedávno zesnulý Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. z Masarykovy univerzity.
Vysokoškolský profesor a výzkumný pracovník s odborností v oblasti životního prostředí, udržitelného rozvoje; specifické zaměření na problematiku materiálových toků a odpadového hospodářství, environmentální informační systémy a matematické modelování.

„Ukládáním odpadu na skládky a jeho spalováním přichází EU o významné příležitosti k účinnějšímu využívání zdrojů a posílení oběhového hospodářství vedoucí k hospodářskému růstu a zaměstnanosti, což by následně snížilo emise skleníkových plynů a její závislost na dovážených surovinách.“