Co je oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství představuje komplexní systém optimalizující výrobní procesy a technologie, spotřebu a nakládání s přírodními zdroji i odpady. Znamená jedinou reálnou cestu ze současné ekologické krize. Tu způsobil jak zběsilý růst objemu i cen vytěžených přírodních zdrojů, tak následná produkce nekontrolovatelného množství nevyužitelného odpadu.

Odpad však nemusí představovat jen environmentální a ekonomickou zátěž, ale i příležitost a zdroj, který svým opakovaným využíváním přináší profit firmám, obcím, regionům a společnosti jako celku. Namísto těžby nerostných surovin a přibývání skládek oběhové hospodářství podporuje prevenci vzniku odpadu, opětovně využívá výrobky, recykluje je a přeměňuje na energie.

 

 

Aby se situace v České republice změnila k lepšímu, je důležité každou fázi životního cyklu výrobku pečlivě promyslet a rovnocenně ji zapojit do systému oběhového hospodářství.

Design a výroba Spotřeba Sběr a svoz Zpracování Energetické a biologické využití Druhotné suroviny Materiálové využití
Design a výroba
Společenská a environmentální odpovědnost firem získává s přijetím základních principů oběhového hospodářství nový rozměr. Podniky své produkty a technologie navrhují, vyrábí i distribuují s ohledem na jejich delší životnost, materiálovou i energetickou efektivnost a opětovné využití nebo recyklaci. Díky těmto změnám ušetří na surovinách, provozu i poplatcích za odpad. V případě evropských společností se jedná o neuvěřitelných 20 bilionů korun do roku 2030.

 

Spotřeba
Chování spotřebitelů, tedy široké společnosti, je vždy klíčové, neboť poptávka určuje nabídku. Spotřebitel chápající a uznávající oběhové hospodářství nevyhledává jednorázovou materiální spotřebu, ale preferuje dlouhodobé a odpovědné využívání přidané hodnoty všech výrobků. Kupuje zboží, které na konci svého životního cyklu nemusí skončit na skládce, ale například u nového uživatele nebo zpět ve výrobě.

 

Sběr a svoz
Svozové firmy, které se dříve soustředily pouze na základní zpracování odpadu a jeho přepravu na skládky, zaniknou. Nahradí je vyspělejší moderní společnosti spolupracující s obcemi.
Na základě analýz jim systém odpadového hospodářství v regionálním konceptu navrhnou na míru. Zajistí nejen SBĚR, SVOZ a následné třídění odpadu na jednotlivé složky, ale poskytnou také data klíčová pro optimalizaci celého výrobního procesu tak, aby maximálně využíval sekundární zdroje.

 

Zpracování
Odpad dnes chápeme jako něco, co lidé vyhodí, něco nepotřebného. Přitom ale existuje nekonečná řada způsobů, jak použité a zdánlivě nepotřebné výrobky nebo jejich části opětovně využít. Vyspělé svozové firmy je proto neodváží na skládku, ale hledají jejich environmentálně a ekonomicky nejefektivnější využití.

 

Energetické a biologické využití
Biologický odpad lze kompostovat a následně využívat k produkci plodin nebo přetvářet v energii. Vzhledem k tomu, že rostliny patří mezi obnovitelné zdroje, mluvíme zde nejen o úspornějším, ale především o čistším a šetrnějším získávání energie.

 

Druhotné suroviny
Velkou část dnes běžně využívaných produktů představuje nepřeberné množství dílů, částí a materiálů, které celý výrobek svou životností několikanásobně převyšují. Neexistuje tedy jediný racionální důvod, proč by měly končit na skládkách. Materiálové využití je nejekonomičtějším způsobem získávání zdrojů a zároveň cestou ke snížení naší příliš vysoké surovinové závislosti. Využívání materiálů, které už máme, znamená desetinové výdaje v porovnání s těžbou primárních přírodních zdrojů. A v praxi se ukázalo, že 1 koruna ušetřená v nákladech na odpady uspoří až 7 korun v samotné výrobě.