Proč právě společenská odpovědnost?

Stručný úvod do problematiky společenské odpovědnosti se zaměřuje na důvody, proč se jí systematicky zabývá stále více i malých a středních podniků.

Je pro Vás společenská odpovědnost zajímavá?

Jaký je Váš názor na následující tvrzení?

 • Podnikatelé jsou odpovědni za důsledky svého jednání nejen v ekonomické oblasti charakterizované výkazem zisků a ztrát.
 • Podnikání ovlivňuje stále se rozšiřující okruh zainteresovaných stran, které mu mohou stále významněji pomoci ale i uškodit.
 • Podnik, který při svých aktivitách zohledňuje cíle a hodnoty společnosti tak může získat nezanedbatelnou konkurenční výhodu.
 • Podnik by se měl chovat tak, jak se to očekává od řádného občana.
 • Pokud je podniku umožněno významně ovlivňovat společnost, musí s tímto svým vlivem zacházet odpovědně.

Pokud souhlasíte alespoň s jedním z těchto tvrzení (anebo Vás tato tvrzení zaujala), má pro Vás smysl seznámit se blíže s konceptem společenské odpovědnosti a jeho praktickým uplatňováním. Tento koncept je stále zajímavější i pro malé a střední podniky.

Trendy

V poslední době se prohlubují trendy, které přinášejí nové důvody pro zavádění společenské odpovědnosti:

 • Objevují se nové zájmy a očekávání ze strany občanů, spotřebitelů, veřejných autorit a investorů v kontextu globalizace a široké škály průmyslových změn;
 • Společenská kritéria stoupající měrou ovlivňují investiční rozhodování jednotlivců i organizací, ať jsou na straně zákazníků či investorů;
 • Zvýšil se zájem o dopady ekonomických aktivit na životní prostředí;
 • Médii a moderními komunikačními a informačními technologiemi je vynucována transparentnost podnikatelských aktivit.

Pokud půjdeme po příčinách tohoto vývoje, uvědomíme si, že jednostranná orientace na krátkodobý ekonomický zisk a individuální prospěch nemusí vždy vést k žádoucím cílům (z pohledu podnikatelů zvyšování konkurenceschopnosti a zhodnocování jejich podniku, z pohledu celé společnosti zvyšování kvality života). Na významu nabývá komplexně pojímaná kvalita života, kvalitní vztahy uvnitř i navenek podniku, tvůrčí práce, kvalitní prostředí a další „nefinanční kapitál“.

Podniky postupně zjišťují, že jim zohlednění těchto nových trendů přináší nezanedbatelnou konkurenční výhodu. Dobrý kredit firmy má svoji ekonomicky vyčíslitelnou hodnotu.

Co je společenská odpovědnost?

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR) je „koncept, jehož pomocí se podniky rozhodují přispět k lepší společnosti a čistšímu životnímu prostředí“. (Jedná se o definici, která vychází z tzv. zelené knihy Evropské komise k CSR.)

CSR tedy vychází ze stejných „pilířů“ jako koncept udržitelného rozvoje, který zohledňuje tři základní oblasti: environmentální, ekonomickou a sociální. Z pohledu podniku spočívá odlišnost CSR od konceptu udržitelného rozvoje především v tom, že CSR je praktický nástroj, který umožňuje unikátní způsob odpovědi každého podniku na výzvy současnosti, zatímco udržitelný rozvoj je vnímán jako celospolečenský koncept, pro jehož naplňování má vytvářet podmínky celá společnost. Udržitelný rozvoj se tedy netýká jen podniků ale všech úrovní „řízení“ (globální, regionální, národní, skupinové, ale i individuální).

Pokud jsme si tedy nadužíváním a „zneužíváním“ termínu udržitelného rozvoje nenechali tento koncept zošklivit, můžeme říci, že CSR je způsob, jak přispívat k dosahování udržitelnosti na podnikové úrovni. Chytře uchopená CSR zároveň zvýší i udržitelnost samotného podnikání.

Chcete-li poznat, zda má podnik zavedenu CSR, můžete sledovat tyto její důležité znaky:

 • Základem CSR je ochota podniku dobrovolně převzít odpovědnost za dopady svých aktivit a rozhodnutí na společnost, a to v dlouhodobém časovém horizontu.
 • CSR vychází z propojení zájmů podniku a zájmů společnosti (bere v úvahu očekávání zainteresovaných stran) a jde nad rámec zákonných požadavků.
 • CSR je praktickým přístupem pro realizaci konceptu udržitelného rozvoje na úrovni podniku, a v jeho činnostech proto integruje významné ekonomické, sociální a environmentální aspekty.
 • CSR není „volitelným doplňkem“ klíčových podnikatelských aktivit, ale způsobem, jakým by mělo být podnikání řízeno.

10 nejčastěji udávaných výhod CSR

 1. Zvýšení zisku
 2. Přístup k dodatečnému kapitálu
 3. Snížení nákladů, resp. zvýšení hospodárnosti
 4. Zlepšení image a dobrého jména
 5. Zvýšení obratu a loajality zákazníků
 6. Zvýšení produktivity a kvality
 7. Zvýšení schopnosti získat a udržet kvalitní zaměstnance
 8. Možné snížení zákonného dohledu a zákonných opatření
 9. Snížení rizika, snížení nákladů na řízení rizik
 10. Udržení kroku s konkurenty a požadavky trhu

Tyto výhody vycházejí ze vztahů se zainteresovanými stranami. Pohledem na tyto vztahy by také měla začít jakákoli snaha o systematické uplatňování společenské odpovědnosti.

Zdroje dalších informací

 • Business Leaders Forum – Platforma pro společensky odpovědné podnikatele, která prosazuje spolupráci soukromého, veřejného a neziskového sektoru s cílem šířit povědomí o problematice CSR.
 • Byznys pro společnost – Platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR sdružující firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti.
 • Asociace společenské odpovědnosti – Platforma, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy stovky společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti firmy, neziskové organizace, sociální podniky, školy, veřejnou správu i jednotlivce.
 • Korektní podnikání – Sdružení profesních organizací výrobců, poskytovatelů služeb a obchodníků, jehož cílem je kultivovat podnikatelské prostředí v ČR, zlepšit obraz podnikání a podnikatelů u veřejnosti a zvýšit důvěru spotřebitelů.
 • Fórum dárců – Sdružení podporující rozvoj filantropie v České republice.
 • Svobodné firmy – Nejnovější trend v zavádění CSR (www.peoplecomm.cz, www.svobodavpraci.cz).
 • Analýza současného přístupu k problematice společenské odpovědnosti podniku – Diplomová práce Petra Blažka, Masarykova univerzita, Brno, 2009.