Eko-efektivní neboli dobrovolné přístupy

Přístup pro dosahování dvojího efektu udržitelné spotřeby a výroby (tj. maximalizaci pozitivních a minimalizaci negativních dopadů) se často nazývá eko-efektivnost. Podnikům se v této oblasti nabízí velké množství různorodých nástrojů a inovací. Bývají označovány zavedeným spojením „dobrovolné přístupy“, protože jsou používány na základě principu svobodného rozhodnutí podniků vzhledem k jejich přínosům a jdou nad rámec požadavků platných legislativních norem.

Co jsou dobrovolné přístupy

Dnešní svět i podnikatelské prostředí se rychle mění. Zdražují se vstupy výroby, mění se požadavky trhu, legislativa, objevují se nové zájmy ovlivňující podnikání, nové hrozby, ale i příležitosti. Podniky inovují produkty, výrobní procesy, systémy řízení, přijímají nové cíle a strategie, uvědomují si rostoucí důležitost vztahů s okolím. Malé a střední podniky mají na jedné straně výhodu flexibility, mohou reagovat rychleji než ty velké. Na druhé straně jim chybí čas, lidské zdroje a mnohdy finanční prostředky, aby se mohly systematicky zabývat změnami, které přicházejí stále rychleji.

Účinnou strategii pro rozvoj a dlouhodobou prosperitu podniku představuje uplatňování principů tzv. udržitelné spotřeby a výroby. Ta na úrovni podniku spočívá v maximalizaci pozitivních a minimalizaci negativních dopadů podnikatelské činnosti jak na podnik samotný, tak na jeho okolí.

Přístup pro dosahování tohoto dvojího efektu se často nazývá eko-efektivnost a podnikům se v oblasti eko-efektivnosti nabízí velké množství různorodých nástrojů a inovací. Bývají označovány zavedeným spojením „dobrovolné přístupy“, protože jsou používány na základě principu svobodného rozhodnutí podniků vzhledem k jejich přínosům a jdou nad rámec požadavků platných legislativních norem.

Pro podnik je důležité uvědomit si roli a přínosy aplikace dobrovolných přístupů. Existují jednoduché postupy jak poznat, ve kterých oblastech daného podniku existuje největší potenciál úspor a dalších zlepšení a které nástroje by tak pro podnik mohly být nejefektivnější.

Při zavádění konkrétních dobrovolných přístupů podnik často potřebuje externí asistenci, nemělo by se mu ale už stát, že bude své zdroje vynakládat do oblastí, na kterých mají hlavní zájem dodavatelé a nikoliv on samotný.

Proč se zajímat o dobrovolné přístupy

Vlivy podniku na životní prostředí jsou většinou spojeny s toky materiálů a energií. To, jak efektivně využijete materiály a energie (tzn. účinnost materiálů a energie), má zároveň vliv na náklady, kvalitu, bezpečnost práce a další důležité aspekty konkurenceschopnosti samotného podniku. Obecné pravidlo, že lepší je prevence než řešení vzniklých problémů, platí i v oblastech jako je hospodaření se vstupy výroby anebo návrh produktů.

Níže uvedené schéma znázorňuje, jak funguje využití vstupů výroby. Vstupy se přeměňují jednak na žádoucí výstup (produkt) a jednak na nežádoucí výstupy – odpadní toky. Ze schématu je patrné, že všechny odpadní toky mají původ v materiálových a energetických vstupech výroby, které se nepodařilo přeměnit na žádoucí produkt. Pokud se podaří realizovat preventivní opatření v procesech, dojde ke snížení množství odpadních toků i potřebných vstupů výroby.

schema-vyuziti-vstupu

Schéma: Využití vstupů výroby

Preventivním a systematickým přístupem k problematice vlivů činnosti vašeho podniku na životní prostředí:

 • předejdete potenciálním problémům a nákladům v samotné ochraně životního prostředí (tj. při nakládání s odpady apod.), a zároveň
 • přímo ve výrobě snížíte výrobní náklady a rizika spojená s odpadními toky a případně s nebezpečnými vlastnostmi používaných vstupů (materiálů, energie anebo pomocných látek).

Analýza výsledků projektů prevence vzniku znečištění v českých podnicích přitom potvrdila zkušenosti ze zahraničí a ukázala, že podnikové náklady (ztráty) v procesu jsou v průměru řádově vyšší než sledované náklady na „koncové“ odpadové hospodářství. Pokud tedy platíte za „likvidaci odpadu“ určitou částku ročně, je pravděpodobné, že na vstupech výroby, které se nepodařilo přeměnit v žádoucí konečný produkt a které se tak stávají odpadem, ztrácíte řádově více peněz. (Tyto závěry jsou ilustrovány na následujícím schématu.)

Sch_ma_pom_r_n_klad__na_odpady_a_zne_i_t_n_
Schéma: Analýza poměru nákladů na odpady a znečištění

Analýza poměru nákladů na procesech a nákladů na zacházení se vzniklým odpadem a znečištěním v padesáti českých podnicích ukázala, že tento poměr je 1:12 ve prospěch nákladů na materiálové vstupy a na jejich přeměnu v procesech.

Skutečné náklady na odpadní toky by mohly být dostatečnou motivací využít některý z dobrovolných přístupů pro snížení těchto nákladů. Stejně tak je tomu u energie, kdy možnosti úspor lze najít ve všech podnicích.

Přínosy dobrovolných přístupů

Podniky zavádějí dobrovolné přístupy, protože jim přinášejí:

Přímo ve výrobě:

 • Snížení nákladů lepším využitím vstupů výroby (materiálů, energií a vody)
 • Zvýšení produktivity práce
 • Lepší pracovní prostředí, snížení rizik v oblasti zdraví a bezpečnosti práce
 • Zlepšení kvality
 • Vyloučení anebo omezení nebezpečných látek a souvisejících rizik
 • Snížení spotřeby energie, snížení negativních enviromentálních dopadů (emise)
 • Snížení produkce odpadů nebo odpadní energie a znečištění
 • Dodržení environmentální legislativy

V oblasti marketingové strategie:

 • Lepší řízení strategických rizik podniku
 • Zlepšení jména podniku a zlepšení vztahů se zainteresovanými stranami
 • Návrh produktů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí než konkurenční produkty (tzv. „ekologicky šetrné výrobky a služby“)
 • Využití legislativních požadavků např. štítek pro energeticky úsporný produkt
 • Rozšíření trhu a zvýšení prodeje produktů

V oblasti finanční strategie:

 • Podklady pro rozhodování zprůhledněním finančních toků v podniku (správnou alokací environmentálních nákladů)
 • Stanovení měrné finanční náročnosti výroby a srovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), které představují dobrou praxi v daném odvětví
 • Optimalizaci investičních opatření
 • Přesnější ekonomické hodnocení investic a snížení investičních rizik
 • Přístup k levnému kapitálu (dotace, půjčky s dotovaným úrokem)
 • Zvýšení zisku