Jak financovat zavádění eko-efektivních opatření

Při zavádění dobrovolných přístupů a eko-efektivních opatření je významných úspor a zlepšení dosaženo často pouze pomocí beznákladových či nízkonákladových opatření – tj. opatření vyžadujících pouze nízké, případně žádné investiční náklady. Realizace složitějších opatření však vyžaduje vyšší investiční náklady, na jejichž pokrytí musí podnik hledat příslušné zdroje financování.

Zdroje financování

Při zavádění dobrovolných přístupů a eko-efektivních opatření je významných úspor a zlepšení dosaženo často pouze pomocí beznákladových či nízkonákladových opatření. Může se jednat o opatření organizačního charakteru, úpravu logistiky, zefektivnění způsobu měření a vyhodnocování spotřeby energie (podružná měření) či regulace otopných těles, apod. Jedná se o opatření vyžadující pouze nízké, případně žádné investiční náklady, která vykazují krátkou dobu návratnosti.

Realizace složitějších opatření však vyžaduje vyšší investiční náklady, na jejichž pokrytí musí podnik hledat příslušné zdroje. Základními zdroji financování, se kterými lze v takových případech uvažovat, jsou

  • vlastní zdroje;
  • cizí zdroje (úvěr);
  • dotace.

Financování cizími zdroji

U většiny projektů bývá financování cizími zdroji realizováno prostřednictvím bankovních úvěrů. Kromě této „klasické“ cesty však lze využít i dodavatelské financování v kombinaci s metodou Performance Contracting.

U takového modelu je dodavatel nucen poskytnout garance za dosažení slíbených ekonomických parametrů pod sankcí neuhrazení sjednané ceny. (Tím jsou, mimo jiné, přenesena na dodavatele rizika neúspěchu projektu.)

Performance Contracting

Performance Contracting je služba, resp. dodavatelský model zahrnující:

  • návrh a přípravu opatření jak investičního, tak organizačního charakteru, jejichž cílem je zefektivnění provozu nebo výroby;
  • návrh a zajištění financování implementace navržených opatření;
  • implementaci / dodávku navržených opatření;
  • dlouhodobou garanci dodavatele celé služby za snížení provozních nákladů podniku ve výši postačující ke splácení pořizovacích nákladů projektu;
  • dlouhodobou spolupráci dodavatele za účelem další optimalizace vedoucí ke snížení provozních nákladů podniku.

Tento mechanismus je v České republice již úspěšně odzkoušen při realizaci energeticky úsporných investičních opatření (tzv. Energy Performance Contracting – EPC) nebo při zavádění systémů energetického managementu na bázi Monitoringu a Targetingu (M&T).

V případě použití dodavatelského financování jsou investiční a další náklady projektu spláceny výhradně ze skutečně dosažených a prokázaných úspor provozních nákladů nebo z dalších ekonomických efektů.

Pro ilustraci je níže uveden příklad úspěšně realizovaného projektu EPC, kdy náklady na splácení úsporných opatření jsou menší, než dosažená úspora. Předmětem garance dodavatele je, že pokud by tomu bylo naopak, dodavatel by byl nucen tento záporný rozdíl zákazníkovi finančně kompenzovat v plné výši. (Ekonomický model projektu založen na modelu cash-flow odvozeného od provozních nákladů před a po instalaci úsporných opatření a od nákladů na jejich splácení.)