Jak sledovat a prokazovat dosažené efekty

Podniky se snaží řídit všechny důležité aspekty, které mají vliv na jejich konkurenceschopnost. Neměly by přitom zapomínat ani na důležité toky materiálu a energie, které často tvoří významnou část podnikových nákladů. Dobré řízení významných toků se však neobejde bez měření a jeho pravidelného vyhodnocování.

Sledování účinnosti

Co neměříme, nemůžeme ani řídit

Podniky se snaží řídit všechny důležité aspekty, které mají vliv na jejich konkurenceschopnost. Neměly by přitom zapomínat ani na důležité toky materiálu a energie, které často tvoří významnou část podnikových nákladů.

Dobré řízení významných toků se však neobejde bez měření a jeho pravidelného vyhodnocování.

Sledování účinnosti – na co se zaměřit

V oblasti sledování účinnosti využívání důležitých toků ve výrobě a prokazování efektů zavedených úsporných opatření si v podniku můžeme položit několik základních otázek:

  1. Stanovení priorit: Vím, co je pro mne důležité? Co chci sledovat a zlepšovat a proč?
  2. Stanovení indikátorů: Jaké indikátory mi pomohou sledovat a řídit stanovený prioritní tok a účinnost jeho využívání?
  3. Znalost výchozího stavu: Vím, jaký je výchozí stav pro zvolené indikátory – jaká je výchozí úroveň („baseline“), a mám ji zdokumentovanou?
  4. Stanovení cíle: Kterým směrem se chci vydat? Jaký je potenciál pro zlepšení? Jak výrazně mohu danou prioritu zlepšit? Kolik nákladů mohu ušetřit? Jaké to bude vyžadovat lidské a finanční zdroje?
  5. Sledování faktorů ovlivňujících účinnost využívání daného toku (např. závislost energie potřebné pro vytápění nebo chlazení na vnější teplotě): Jaké faktory ovlivňují spotřebu prioritního toku a jak je mohu sledovat (ve stejném rozsahu a intervalu jako sleduji samotnou spotřebu)?
  6. Výběr systému: Jaký systém sledování a vyhodnocování dat potřebuji a jaké investice nebo provozní náklady do systému měření a jeho vyhodnocování (podružné měřiče, sběr dat, zpracování dat) jsou přiměřené předpokládaným úsporám?
  7. Zavedení systému měření, vyhodnocování a interpretace získaných dat.
  8. Zlepšení: Jaká opatření mohu realizovat na základě znalosti efektivnosti využívání prioritních toků?
  9. Vyhodnocení: Jaké efekty přinesla zavedená úsporná opatření (oproti stanovené výchozí úrovni a cíli – baseline)? Jsou výsledky průkazné a věrohodné? Komu je chci sdělit?
  10. Stálé zlepšování: Přinesl mi informační systém o tocích, který jsem zavedl, to, co jsem od něj očekával? Jak jej mohu dále zlepšit?

Přínosy měření a sledování účinosti

Sledování a prokazování dosažených efektů je mj. základem poskytování energetických služeb se zárukou (EPC), kdy na sebe poskytovatel technické asistence bere technická rizika projektu a většinou zajišťuje i financování investice, kterou podnik splácí až z prokázaných úspor. Tyto služby poskytují podniky energetických služeb ESCO.

Sledování dosažených efektů a poskytování věrohodných informací o skutečné situaci podniku je stále důležitější také při komunikaci s partnery a dalšími zainteresovanými stranami. Zveřejňování zpráv o chování podniku může být i pro podnik menšího charakteru jedním ze způsobů, jak získávat konkurenční výhodu ve srovnání s podobnými podniky, které se ale vůči svým zákazníkům, okolí nebo státní správě a samosprávě nechovají tak transparentně.