Platforma pro účinnější využívání zdrojů a udržitelnou spotřebu a výrobu
EMPRESS je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podpora udržitelné spotřeby a výroby (USV) se zaměřením na výrobní podniky a poskytovatele služeb. Hlavními partnery EMPRESS jsou zástupci odborné veřejnosti v soukromém a veřejném sektoru i v akademické sféře.
Strategická rizika
Dělat správné věci, snižovat strategická rizika
Každé podnikání stojí na zájmových skupinách a na jejich očekáváních. Pro propojení podnikání se zájmy zájmových skupin je vhodná společenská odpovědnost. Tak, jak se koncept udržitelného rozvoje snaží řešit konflikt mezi žádoucími a nežádoucími dopady ekonomických aktivit na globální úrovni, společenská odpovědnost řeší tento konflikt na úrovni cílů a strategií podniku. Společenská odpovědnost je proto základním nástrojem USV, ze kterého se mohou odvíjet i cíle ostatních nástrojů.
Systém
Mít účinný systém
Pro realizaci cílů a strategií v praxi je nezbytný efektivní systém řízení. Podniky v této oblasti používají stále častěji integrované systémy řízení. Jako systém řízení životního prostředí je nejrozšířenější systém environmentálního managementu (EMS) podle standardu ISO 14001. Silnou stránkou systémů řízení je formulace politiky a vytváření procedur v oblasti plánování a realizace změn pro její dosahování včetně interního reportingu (hodnocení). Evropský standard pro environmentální management EMAS rozšiřuje požadavky EMS především o externí reporting (používá přitom nástroj verifikovaného veřejného prohlášení o environmentálním profilu podniku).
Účinnost
Efektivně využívat materiály a energii
Konkrétní změny se odehrávají na úrovni produktů a výrobních procesů a s nimi spojených toků materiálu a energie. Nejstarším dobrovolným přístupem používaným na úrovni procesů je čistší produkce (CP) , která se soustředí především na vyhledávání a realizaci eko-efektivních inovací a která vede k minimalizaci odpadu a prevenci znečištění. Velmi rozšířeným nástrojem v oblasti zlepšování energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie je energetický audit.
Produkt
Zlepšovat produkt a jeho životní cyklus
Nejvýznamnější dopady na životní prostředí i na společnost už dnes nejsou spojeny s výrobními procesy, ale s produkty a s jejich životním cyklem. Na celý životní cyklus výrobků a služeb se zaměřuje ekodesign. Ekodesign je široký koncept, který používá řadu dílčích nástrojů jako je například hodnocení životního cyklu (LCA), jež se zaměřuje na fázi hodnocení dopadů. LCA využívá pro komunikaci mezi podniky environmentální značení typu III (EPD).