V roce 2017 zpracoval EMPRESS ve spolupráci s odborníky ze společnosti ENVIROS, s.r.o. Akční plán pro zelené město (Green City Action Plan - GCAP) pro gruzínskou metropoli Tbilisi. Cílem projektu bylo navržení prioritních opatření zasahujících do všech oblastí fungování města (energetika, doprava, životní prostředí, veřejná zeleň) za účelem zlepšení životního prostředí, veřejného zdraví a kvality životního standardu obyvatel města. Celkem bylo navrženo 35 různých opatření, která by měla zvýšit kvalitu života ve městě a vést k vytvoření mnoha nových pracovních míst.

Akční plán pro zelené město vychází ze strategických cílů a priorit města Tbilisi. Předpokládá se, že implementace opatření stanovených v GCAP podpoří infrastrukturu a ekonomický rozvoj města a povede ročně ke snížení emisí CO2  přibližně o 450 000 tun a úspoře zhruba 55 mil. m3 vody. Opatření kromě toho budou mít příznivý vliv na emise do ovzduší, ekonomický růst, vytváření pracovních míst, veřejné zdraví a bezpečnost a lepší dostupnost občanské vybavenosti a městské zeleně.

Součástí projektu byly rovněž workshopy pro městské úředníky a další zainteresované strany, zaměřené na budování kapacit, během nichž byly představeny příklady dobré praxe a účastníci byli seznámeni s navrženými opatřeními.

Projekt byl financován Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a zpracován podle metodiky, kterou vytvořila EBRD ve spolupráci s OECD a ICLEI. Zastupitelstvo města Tbilisi schválilo Akční plán v září 2017, čímž se stalo prvním městem na světě, které mohlo z tohoto nového programu EBRD profitovat.